Vljudno Vas vabimo na VOLILNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA, ki bo v nedeljo, dne 03. marca 2013 v Domu borcev v Šentjanžu s pričetkom ob 11.00 uri

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev volilnega zbora članov in pozdrav
 2. Sprejem poslovnika o delu zbora
 3. Sprejem dnevnega reda zbora
 4. Izvolitev delovnih teles zbora članov:
 • delovno predsedstvo
 • verifikacijsko – volilno komisijo
 • dva overovatelja zapisnika
 • zapisnikarja
 • socialne
 • športno-rekreativne
 • področja kulture in ustvarjalne dejavnosti
 1. Poročilo verifikacijske komisije
 2. Poročilo predsednika DI v mandatnem obdobju
 3. Poročila komisij za 2012
 1. Poročilo o finančnem poslovanju društva
 2. Poročilo nadzornega odbora
 3. Poročilo častnega razsodišča
 4. Obravnava in potrditev poročil
 5. Potrditev zaključnega računa
 6. Razrešitev dosedanjih organov društva
 7. Volitve v organe društva
 8. Razglasitev izida rezultatov volitev
 9. Obravnava in potrditev programa dela za leto 2013
 10. Izvolitev člana za zbor članov ZDIS
 11. Pobude in vprašanja članov
 12. Beseda gostov

Sledi kulturni program in podelitev priznanj učencem za sodelovanje v pedagoški akciji  in osnovnim šolam.

Poročila o delu društva za leto 2012, program dela in aktivnosti za leto 2013 so na vpogled na sedežu društva ( vsako sredo od 09. do 11. ure, od 23.02.2013 dalje ).

Predsednik DI Dravograd

Slavko Halužan